Правила

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящите правила за покупко-продажба на стоки (наричани по-долу Правилата) са обвързващ правен документ за страните по договора за покупко-продажба, определящ решенията на лицето, купуващо стоки в онлайн магазина www.esaunashop.bg ( наричани по-долу Купувач) и UAB "Poilsio sprendimai" (наричани по-долу Продавач; Купувачът и Продавачът, наричани по-долу заедно Страните) взаимни права, задължения, отговорности и други условия, приложими към покупката и продажбата на стоки в онлайн магазин www.esaunashop.bg.

1.2. В електронния магазин www.esaunashop.bg право на да бъдат Купувачи, както пряко, така и чрез законни представители.

1.3. Със закупуването на стоки в електронния магазин www.esaunashop.bg, Купувачът се съгласява безусловно с пълното прилагане както на тези Правила, така и на условията, определени за сключване и изпълнение на други договори за покупко-продажба на Продавача, представени в други раздели на електронния магазин. www.esaunashop.bg, като например с поставяне на отметка в полето до линка „Съгласен съм с Правилата за покупко-продажба на стоки” при регистрация. Ако купувачът не е съгласен с Правилата, той няма право да се регистрира и да сключи договор(и) за покупко-продажба.

1.4. Продавачът, в съответствие със законовите разпоредби, има право едностранно да променя, пояснява или допълва Правилата по всяко време. Правилата, променени по някой от горепосочените начини, влизат в сила от момента на публичното им публикуване в електронния магазин www.esaunashop.bg и се прилагат към всички сключени от този момент договори за покупко-продажба.

2. Сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока между Купувача и Продавача се счита за сключен от момента, в който Купувачът, след като е избрал продукт(и), оформил кошницата си и е въвел или маркирал всички задължителни данни, кликне върху „Купи " връзка.

2.2. Договорът за покупко-продажба има силата на закон за страните по него и трябва да бъде надлежно изпълнен.

2.3. Договорът за покупко-продажба е валиден до пълното му изпълнение.

2.4. Всеки договор за покупко-продажба, сключен по горепосочения начин, се съхранява в базата данни на електронния магазин www.esaunashop.bg.

3. Права на купувача

3.1. Купувачът има право да закупува стоки в онлайн магазина www.esaunashop.bg в съответствие с настоящите Правила, друга информация, публично предоставена от Продавача и правните актове на Република Литва.

3.2. Купувачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба, сключен в електронния магазин www.esaunashop.bg, като уведоми писмено продавача в рамките на 7 (седем) работни дни от деня на получаване на стоката.

3.3. Клауза 3.2 от настоящите Правила не се прилага за договори за продажба, сключени за стоки, които са изработени по индивидуална поръчка или очевидно са адаптирани към конкретен Купувач, или които поради своето естество не могат да бъдат върнати на Продавача след представяне на Купувач поради загуба или очевидно влошаване на свойствата на стоката им, са нетрайни или скоро ще изтече или вече е изтекъл, покупко-продажба.

3.4. Купувачът може да използва правото, предвидено в клауза 3.2 от Правилата, само ако закупеният и продаден артикул е с високо качество, без повреди, не е използван и външният му вид не е променен съществено.

3.5. В случай, че Купувачът закупи повече от един артикул (комплект стоки) в онлайн магазина www.esaunashop.bg и възнамерява да упражни правото си, предвидено в клауза 3.2 от Правилата, Купувачът не може да упражнява това право само в връзка с един или няколко елемента от този комплект. В този случай Купувачът трябва да върне целия комплект стоки на Продавача. Ако поне една от върнатите стоки в комплекта не отговаря на изискванията, посочени в клаузи 3.4 и 9.5 от Правилата, Продавачът има право да откаже да приеме върнатия комплект стоки, т.е. да не приеме отказа на Купувача от договорът за покупко-продажба.

3.6. Правото на Купувача, предвидено в точка 3.2 от Правилата, се осъществява в съответствие с Указ на министъра на икономиката от 2001 г. 17 август със заповед бр. 258 „За одобряване на правилата за продажба на стоки и предоставяне на услуги, когато договорите се сключват с помощта на средства за комуникация“.

3.7. Купувачът има други права, предвидени в тези Правила и правните актове на Република Литва.

4. Отговорности на купувача

4.1. Преди да сключи първия договор за покупко-продажба в онлайн магазина www.esaunashop.bg, Купувачът трябва да се регистрира в този магазин, т.е. да предостави на Продавача всички посочени данни и да се съгласи с настоящите Правила по реда, посочен в точка 1.3 от тях.

4.2. След сключване на договора за покупко-продажба, Купувачът трябва да заплати цената, посочена в направената поръчка в онлайн магазина www.esaunashop.bg за стоките и тяхната доставка, както и други плащания, ако такива са предвидени при сключване на договора.

4.3. Купувачът трябва да приеме стоките, закупени от Продавача.

4.4. Купувачът се задължава да съхранява надлежно и да не предава на трети лица своите данни за вход, които Продавачът потвърждава при регистрацията на Купувача. Ако Купувачът разкрие или загуби данни за вход или по какъвто и да е начин стане известен на трети лица, Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача за това по начините, посочени в раздел „Контакти“ на електронния магазин www.esaunashop.bg.

4.5. Ако данните, предоставени от Купувача по време на регистрацията, се променят, Купувачът трябва незабавно да актуализира тези данни. Неизпълнението на това задължение на Купувача елиминира отговорността на Продавача за потенциално неправилно изпълнение на договора за покупко-продажба, доколкото такова евентуално неправилно изпълнение е повлияно от неизпълнението на задължението на Купувача от страна на Купувача и ако Продавачът претърпи загуби поради неизпълнение от страна на Купувача на това задължение, Купувачът трябва да ги обезщети в пълен размер.

4.6. Купувачът има други задължения, предвидени в тези Правила и правните актове на Република Литва и трябва да ги изпълнява.

5. Права на продавача

5.1. Продавачът има право да определи минималния размер на кошницата със стоки по свое усмотрение, т.е. минималното количество, ако не бъде достигнато, поръчката на Купувача няма да бъде изпълнена. В този случай (при недостигане на зададения минимален размер) не съществува възможност за сключване на договор за покупко-продажба.

5.2. Ако Купувачът се опита да наруши работата, стабилната работа или сигурността на електронния магазин www.esaunashop.bg, както и да наруши задълженията си, предвидени в тези Правила или правните актове на Република Литва, Продавачът има право да незабавно ограничава, спира или прекратява възможността на Купувача да използва електронния магазин www.esaunashop.bg без предизвестие и не носи отговорност за свързаните с това загуби на Купувача.5.2. При настъпване на важни обстоятелства Продавачът има право временно или за неопределено време да прекрати дейността на онлайн магазина www.esaunashop.bg без предварително уведомление до Купувача и не носи отговорност за свързаните с това загуби на Купувача.

5.3. Продавачът има други права, предвидени в тези Правила и правните актове на Република Литва.

6. Отговорности на продавача

6.1. Продавачът се задължава да даде възможност на Купувача да използва правилно услугите, предоставяни от електронния магазин www.esaunashop.bg при условията, посочени в настоящите Правила. Въпреки това, Продавачът не носи отговорност за загуби, които Купувачът може да понесе поради технически или други неизправности или грешки при предаване на данни на електронния магазин www.esaunashop.bg, независимо от техния произход.

6.2. Продавачът се задължава да зачита поверителността на Купувача, да защитава личната информация на Купувача, прехвърлена на Продавача, и да обработва личните данни, посочени от Купувача, само в съответствие с Глава 11 от Правилата и правните актове на Република Литва.

6.3. В случай, че при сключване на договора за покупко-продажба Купувачът избере стоката да бъде доставена на него (Купувача), вместо да я вземе сам от Продавача, Продавачът се задължава да достави закупената от Купувача стока на адрес определени от Купувача при условията, предвидени в Глава 8 от Правилата.

6.4. Продавачът, при невъзможност да предостави на Купувача поръчания продукт поради важни обстоятелства, се задължава да му предложи аналогичен или възможно най-подобен продукт. Ако Купувачът откаже да приеме такива стоки, предложени от Продавача, Продавачът се задължава да върне парите, платени от Купувача на Купувача в рамките на 10 (десет) работни дни от датата на получаване на такъв писмен отказ от Купувача и е освободен от всякаква отговорност за непредоставяне на стоките на Купувача.

6.5. След като Купувачът упражни правото, предвидено в клауза 3.2 от Правилата, Продавачът се задължава да върне платената сума на Купувача в рамките на 10 (десет) работни дни от деня на получаване на върнатите стоки. Ако Купувачът е заплатил стоката в брой или чрез превод по банкова сметка на Продавача (без да използва услугите на електронното банкиране), при връщане на стоката Купувачът трябва да предостави на Продавача данните за своята банкова сметка в писмен вид. В този случай парите, платени от Купувача, ще му бъдат върнати в рамките на 10 (десет) работни дни от датата на предаване на тази инструкция на Продавача.

6.6. В случаите, предвидени в клаузи 6.4 и 6.5 от Правилата, Продавачът се задължава да върне парите на Купувача в съответствие с процедурата, посочена в клауза 9.2 от Правилата.

6.7. Продавачът има други задължения, предвидени в тези Правила и правните актове на Република Литва и трябва да ги изпълнява.

7. Цената на стоките, редът и условията за плащане на стоките

7.1. В онлайн магазина www.esaunashop.bg всички цени на стоките и тяхната доставка, както и всички други възможни плащания са посочени с включен в цената ДДС.

7.2. Купувачът се съгласява документите за покупко-продажба - фактури с ДДС, които са и документи, потвърждаващи правото на Купувача да върне, замени или поправи стоката в гаранция, да му бъдат предоставени заедно със закупената стока.

7.3. Купувачът може да плати закупените стоки на Продавача в брой в момента на доставката на стоките на Купувача, чрез предплащане с помощта на електронни банкови услуги или чрез извършване на предплащане от всяка банка или друга кредитна институция по банковата сметка на Продавача, посочена в Раздел „Контакти” на онлайн магазин www.esaunashop.bg.

7.4. Купувачът заплаща стоките в брой на лицето, което ги прехвърля (представител на Продавача) в момента на предаване на стоките на Купувача. В случай на неплащане на пълната сума за стоките и тяхната доставка, както и всички други плащания, ако такива са били предвидени при сключване на договора, стоките не се прехвърлят на Купувача, а покупко-продажбата споразумението се счита за прекратено от този момент поради основно нарушение на договора от страна на Купувача. В такъв случай Купувачът трябва да покрие всички загуби, понесени от Продавача, свързани с прекратяването на договора за продажба.

7.5. Купувачът може да плати за стоките с помощта на електронни банкови услуги, ако Продавачът е сключил подходящо споразумение с банката на Купувача. В този случай се предоставя връзка от онлайн магазина www.esaunashop.bg към Банката на Купувача в Интернет. В този случай, при извършване на парични транзакции в системата за електронно банкиране на банката, отговорността за сигурността на данните на Купувача е на съответната банка.

7.6. Ако Купувачът заплати стоката чрез превод от която и да е банка или друга кредитна институция по сметката на Продавача (без да използва електронно банкиране), в рамките на 24 часа след натискане на връзката „Купи“, Купувачът трябва да изпрати имейл на Продавача потвърждаване на плащането от съответната банка или друга кредитна институция изпълнение. Продавачът има право да започне изпълнението на договора за покупко-продажба само след получаване на посоченото потвърждение. Ако Купувачът не потвърди плащането на стоката в посочения срок и начин, Продавачът има право да счита, че Купувачът се е отказал от договора за покупко-продажба и да анулира поръчката на Купувача.

7.7. Съгласно член 6.313 от CC На 7-мо число, след като Купувачът подаде поръчката на продукта и Продавачът го потвърди, цената на продукта може да бъде променена, като се вземат предвид обективните показатели, които влияят върху цената на продукта, предвидени в закона ( промяна на разходите, допълнителни разходи, техническа грешка и др.). В случай на такава промяна в цената на продукта, Купувачът има право да откаже закупуването на продукта, а Продавачът има право да го продаде. В такъв случай всяка от страните, след писмено уведомяване на другата страна, има право да прекрати договора за покупко-продажба на стока. Страните се съгласяват, че загубите, свързани с прекратяването на договора за продажба поради причината, посочена в тази клауза, няма да бъдат взаимно компенсирани.

8. Доставка на стоките до Купувача

8.1. При закупуване на стоки в онлайн магазина www.esaunashop.bg, Купувачът трябва да избере един от начините за доставка на стоките до него - да използва услугата за доставка на стоки, предоставена от Продавача на цялата територия на Република Литва или да вземе стоките от Продавача в магазина на Продавача.

8.2. Само Купувачът, негов законен представител или лицето, посочено от Купувача при подаване на поръчката, може да вземе стоките от Продавача. Лицето, получаващо стоката, трябва да представи валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт или шофьорска книжка, издадени след 01.01.2003 г.) на представителя на Продавача, предаващ стоката, а в случай на представителство - документ, потвърждаващ надлежното представителство.

8.3. Продавачът информира Купувача за датата и часа на доставка на стоките или получаването им в договорения магазин на Продавача в известието, предоставено от Купувача на Продавача на имейл адреса, посочен от Купувача по време на регистрацията. Купувачът, след като е сключил договор за покупко-продажба с Продавача, се задължава постоянно да проверява електронната поща, посочена за Продавача по време на регистрацията, до уведомяване на Продавача за доставка или вземане на стоките в договорения магазин на Продавача се получава. В деня на доставка на стоката, представителят на Продавача може да се свърже и по телефона с приемащото стоката лице за съгласуване на точния час за доставка на стоката.

8.4. В договорения магазин на Продавача, Купувачът или друго лице, посочено в клауза 8.2 от Правилата, трябва да вземе стоките в работното време на този магазин не по-късно от 3 (три) работни дни, считано от датата на получаване на Продавача уведомяване на Купувача на имейл адреса, посочен от Купувача при регистрацията. Ако Купувачът или друго лице, посочено в клауза 8.2 от Правилата, не вземе стоките в рамките на този период, Продавачът има право да прекрати договора за покупко-продажба поради основно нарушение на договора от Купувача. В такъв случай Купувачът трябва да покрие всички загуби, понесени от Продавача, свързани с прекратяването на договора за продажба.

8.5. Купувачът заплаща доставката на стоката до посочен от Купувача адрес. Точната цена на услугата за доставка зависи от мястото на доставка на поръчаните стоки, тяхното количество, цена, тегло и желанието или нежеланието на Купувача да използва предоставената от Продавача платена услуга за доставка до посоченото от Купувача място на сградата. , и се предоставя на Купувача само след пълно оформяне на поръчката.

8.6. Услугата по доставяне на стоките до посоченото от Купувача място на сградата трябва да бъде заявена преди заплащане на стоките и избраните услуги.

8.7. В отделни случаи, посочени от Продавача, услугите по доставка и доставка на стоки до посоченото от Купувача място на сградата могат да бъдат безплатни за Купувача.

8.8. В отделни случаи, посочени от Продавача, като се вземе предвид мястото на доставка на стоките (напр. до град Неринга или частта от град Клайпеда, разположена в Куршската коса) и други обстоятелства, услугата за доставка на стоките до Купувачът подлежи на допълнителни такси.

8.9. Лицето, което приема стоката, заедно с представителя на Продавача, предаващ стоката, трябва да провери състоянието на опаковката на стоката, количеството, асортимента и качеството на стоката и да подпише приемателно-предавателния документ. След като лицето, което получава стоката, подпише приемо-предавателния документ, Купувачът потвърждава, че стоката му е предадена в правилното състояние, количество, асортимент и качество, няма повреди по стоката, на осн. не е производствен дефект и няма несъответствия в комплекта на продукта.

8.10. След като забележи, че опаковката на доставената стока или самата стока е по някакъв начин повредена или неправилно сглобена, лицето, което приема стоката, трябва да отбележи това в приемателно-предавателния документ на стоката и в присъствието на представител на Продавача да състави акт акт в свободна форма за повреда на стоката или неспазване на договорения монтаж. Ако лицето, което получава стоката, не извърши тези действия, Продавачът се освобождава от всякаква отговорност спрямо Купувача за повреди на стоката, ако основанието за възникването на тази повреда не е фабричен дефект, както и за несъответствия в състава на стоката. стоките, което се забелязва при оглед на стоките при приемането - предаване.

8.11. Ако се установи само нарушение на опаковката на пратката на стоките, но не се установят несъответствия в количеството, асортимента и качеството на стоките, Продавачът трябва да изпълни договора за покупко-продажба. В този случай лицето, което приема стоката, трябва да приеме стоката, но също така трябва да отбележи нарушението на опаковката на стоката в приемо-предавателния документ. След като лицето, което получава стоката, приеме стоката и подпише приемо-предавателния документ и отбележи нарушение на опаковката на стоката, се счита, че стоката е доставена в нарушена опаковка, но количеството, асортиментът и качеството на стоката не се променят. спазват условията на договора за покупко-продажба.

8.12. При констатирани несъответствия в количеството и/или асортимента и/или качеството на стоката, приемащият стоката трябва да не приеме стоката и да отбележи недостатъците на стоката в приемо-предавателния документ. В такъв случай не се счита, че Купувачът, ако лицето, което получава стоката откаже да я приеме поради недостатъци на стоката, е нарушил по какъвто и да било начин договора за покупко-продажба, като Продавачът и Купувачът се съгласяват поотделно относно правилното изпълнение, изменение или прекратяване на по-нататъшния договор за покупко-продажба. Но ако лицето, което получава стоката, приеме стоката и подпише приемо-предавателния документ, без да прави забележки относно евентуалните й недостатъци, се счита, че Продавачът е изпълнил договора за покупко-продажба надлежно и изцяло, както и условията за прилагат се освобождаването на Продавача от отговорност към Купувача, посочено в точка 8.10 от Правилата.

8.13. Ако стоките не бъдат доставени на Купувача на датата на доставка, посочена от Продавача, Купувачът трябва незабавно да информира Продавача за това. При неизпълнение на това задължение, Купувачът няма право да предявява съответни претенции към Продавача, както и няма право да изисква обезщетение за евентуални загуби на Купувача, свързани с недоставена или забавена доставка на стоките.

8.14. Продавачът се освобождава от отговорност спрямо Купувача за недоставена или забавена доставка на стоките, ако стоките не бъдат доставени или доставени със закъснение на Купувача по вина на Купувача или поради обстоятелства извън контрола на Купувача.

8.15. Други условия за доставка на стоки до Купувача са посочени в раздела „Доставка“ на онлайн магазина www.esaunashop.bg. В случай на несъответствия между условията за доставка на стоки на Купувача, предвидени в настоящите Правила и горепосочения раздел на електронния магазин www.esaunashop.bg, условията, предвидени в Правилата, имат предимство.

9. Връщане и замяна на стоки

9.1. Връщането и замяната на стоките се извършва в съответствие със заповедта на министъра на икономиката, посочена в точка 3.6 от Правилата и в съответствие със заповедта на министъра на икономиката от 29.06.2001 г. №. 217 "За одобряване на правилата за връщане и обмен на артикули".

9.2. Парите за върнати стоки се изплащат чрез платежен превод по банковата сметка на Купувача, в съответствие с условията, посочени в клаузи 6.4 и 6.5 от Правилата. Ако Купувачът и платецът на стоката са различни лица, парите за върнатата стока се изплащат по банковата сметка на лицето, платило стоката.

9.3. Ако Купувачът откаже договора за покупко-продажба на стоки, упражнявайки правото, предвидено в клауза 3.2 от Правилата, стоките се връщат за сметка на Купувача и парите, платени от Купувача за стоките, се връщат на Купувача в рамките на 10 ( десет) работни дни от деня на връщане на стоката на Продавача. Парите, платени от Купувача на Продавача за допълнителни услуги, като доставка на стоки или доставка на стоки до местоположението на сградата, посочено от Купувача, не се връщат на Купувача.

9.4. Купувачът връща стоката на Продавача за своя сметка. Купувачът може да договори с Продавача платената услуга, предоставена от Продавача в случай на връщане на стоката, да вземе върнатата стока от Купувача сам.

9.5. Стоката се връща в оригинална, изрядна опаковка (това условие не важи при връщане на некачествена стока), стоката трябва да е ненарушена, неупотребявана, в оригиналния си вид (ненарушени етикети, неоткъснато защитно фолио, и т.н.; това условие не важи в случай на връщане на стоки с ниско качество) и същата конфигурация като стоките, получени от Купувача от Продавача.

9.6. При връщане на стоката Купувачът трябва да предостави на Продавача всички документи, получени заедно със стоката, включително приемо-предавателния документ. Отказът на купувача от договора за покупко-продажба и връщането на стоките на продавача се оформят с документи във формата, определена от продавача.

9.7. Купувачът или неговият законен представител има право да върне стоките на Продавача и да подпише документите, посочени в клауза 9.6 от Правилата. При връщане на стоките лицето, което връща стоките, трябва да представи на представителя на Продавача един от валидните документи, потвърждаващи самоличността, посочени в точка 8.2 от Правилата, а в случай на представителство - документ, потвърждаващ надлежното представителство.

9.8. Другите условия за връщане и замяна на стоки са посочени в секция "Гаранции" на електронния магазин www.esaunashop.bg. В случай на несъответствие между условията за връщане и замяна на стоки, предвидени в настоящите Правила и горепосочената секция на електронния магазин www.esaunashop.bg, предимство имат условията, посочени в Правилата.

9.9. Ако Купувачът по някакъв начин наруши някое или повече от условията, предвидени в този член от Правилата и в раздела на електронния магазин www.esaunashop.bg, посочен в клауза 9.8 от Правилата, Продавачът има право да не да приеме отказа на Купувача от договора за покупко-продажба и да не приеме върнатата стока.

10. Гаранция за качество на продукта

10.1. Продавачът или производителят на стоките предоставя гаранция за качество, валидна за определен период от време за продаваните стоки. Гаранционният срок и другите условия за ползване на гаранционния сервиз са посочени в описанието на продукта.

10.2. Гаранцията не важи за данните, съдържащи се в електронни носители на информация, и Продавачът не обезщетява загубите на Купувача или трети лица, произтичащи от загубата или възстановяването на тези данни.

10.3. В случай, че Продавачът или производителят не предостави гаранция за качество за определени видове стоки, се прилага гаранцията, предвидена в съответните правни актове.

10.4. Самият продавач не предоставя гаранционно обслужване на стоките. Във всеки случай, когато Купувачът желае да използва такива услуги, Продавачът го насочва към лице, предоставящо гаранционно обслужване.

10.5. Други гаранционни условия за качество на продукта са посочени в раздела „Гаранции“ на онлайн магазина www.esaunashop.bg. В случай на несъответствия между условията за гаранция за качество на продукта, предвидени в настоящите Правила и гореспоменатия раздел на онлайн магазина www.esaunashop.bg, условията, предвидени в Правилата, имат предимство.

11. Отговорност на страните, защита и обработка на личните данни

11.1. Купувачът носи отговорност за всичките си действия, извършени при използването на електронния магазин www.esaunashop.bg.

11.2. По време на регистрацията Купувачът трябва да предостави на Продавача лични данни, необходими за правилното изпълнение на поръчката за стоки. С извършването на тези действия Купувачът потвърждава, че той и неговите представители знаят, че имат право да откажат предоставянето на личните си данни, но разбират, че личните данни са необходими и необходими, за да се идентифицира недвусмислено Купувачът и/или неговите представители за за целите на сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба и без предоставяне на лични данни и/или несъгласие за обработването им за целите, посочени в този член, договорът за покупко-продажба няма да може да бъде сключен или изпълнен.

11.3. С одобряването на настоящите Правила Купувачът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на идентификация, продажба на стоки в електронния магазин www.esaunashop.bg, анализ на дейността на Продавача и директен маркетинг. Купувачът се съгласява също да изпраща информационни съобщения на посочените от него имейл адрес и телефон, необходими за изпълнение на поръчката за стоки.

11.4. Адресът и/или имейл адресът и/или телефонният номер на Купувача се обработват за целите на директния маркетинг само ако Купувачът маркира съответните секции по време на регистрация или поръчка на стоки в онлайн магазина www.esaunashop.bg. Купувачът има право да инструктира Продавача по всяко време, че неговите (на Купувача) данни, посочени по-горе, повече няма да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг и Продавачът трябва да изпълни такова искане на Купувача.

11.5. Продавачът се задължава да не разкрива личните данни на Купувача на трети лица, с изключение на партньорите на Продавача, които осигуряват доставка на стоките до Купувача, доставка до посочен от Купувача обект или други услуги, свързани с надлежното изпълнение. от поръчката на купувача. Във всички останали случаи личните данни на Купувача могат да бъдат разкривани на трети страни само в съответствие с процедурата, установена от правните актове на Република Литва.

11.6. При приемане или връщане на стоки документът за самоличност на лицето, което приема или връща тези стоки и личните данни, съдържащи се в него, се използват само за надлежна идентификация на лицето.

11.7. Купувачът носи отговорност за верността на личните и други данни, предоставени при регистрацията. Ако данните, предоставени от Купувача, са неверни и/или неточни, отговорността за последствията от предоставянето на тези данни се носи изключително от Купувача, който трябва да покрие всички загуби на Продавача, произтичащи от неправилността и/или неточността на тези данни, предоставени от Купувачът.

11.8. На основание чл.8 от Закона за електронния подпис. 3, страните се съгласяват, че потвърждаването на действията на Купувача в онлайн магазина www.esaunashop.bg въз основа на данните за вход на Купувача се подчинява на чл. 8 от горепосочения закон. 1 г. установена правна сила на електронен подпис, т.е. има същата правна сила като подпис върху писмени документи и е допустим като доказателство в съда.

11.9. Купувачът, който е нарушил задължението за гарантиране на сигурността на своите данни за вход, предвидено в точка 4.4 от Правилата, носи пълна отговорност за последиците, произтичащи от предаването на тези данни на трети страни. Когато всяко лице се свърже с онлайн магазина www.esaunashop.bg, използвайки данните за вход на Купувача, това лице се счита за Купувач и всички действия, извършени при свързване с онлайн магазина www.esaunashop.bg, използвайки данните за вход на Купувача, се считат за извършени от Купувача. Купувачът носи пълна отговорност за последствията от подобни действия.

11.10. Ако Купувачът осъществява достъп до други уебсайтове чрез връзки в онлайн магазина на Продавача, Продавачът не носи отговорност за информацията, предоставена на уебсайтовете на други компании, институции, организации или други трети страни или дейността на тези компании, институции, организации или други други трети страни, нито ги контролира, не ги контролира или представлява.

11.11. Продавачът не носи отговорност за това, че размерът, цветът, формата или други параметри на стоките в онлайн магазина www.esaunashop.bg може да не отговарят на реалните размери, форма, цвят или други параметри на стоките поради характеристики на използвания от Купувача дисплей (монитор).

11.12. Продавачът се освобождава от всякаква отговорност в случаите, когато Купувачът, независимо от изискванията на Продавача и неговите (на Купувача) задължения, не се е запознал с тези Правила, въпреки че такова задължение е било предвидено за него и е била дадена възможност.

12. Предоставяне на информация

12.1. Страните се съгласяват, че онлайн магазинът www.esaunashop.bg съдържа цялата информация, включително, но не само, настоящите Правила, други условия, установени от Продавача за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба, предоставена в други раздели на онлайн магазин www.esaunashop.bg, и CC 6.366 чл. 8-ма посочена информация се счита за написана от Продавача на Купувача.

12.2. Купувачът потвърждава, че при закупуване на стоки в онлайн магазина www.esaunashop.bg се е запознал с информацията, предоставена от Продавача, посочена в член 6.366 от Гражданския кодекс. 8, и я разбра напълно. Продавачът предоставя тази информация на Купувача както в настоящите Правила, така и в други раздели на електронния магазин www.esaunashop.bg.

12.3. Продавачът изпраща всички уведомления до Купувача на имейл адреса, посочен при регистрацията на Купувача.

12.4. Купувачът изпраща всички съобщения, въпроси или оплаквания към Продавача чрез методите, посочени в раздел „Контакти“ на електронния магазин www.esaunashop.bg.

13. Заключителни разпоредби

13.1. Законът на Република Литва се прилага за тълкуването на тези Правила и аспектите на сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба, сключени с помощта на средства за комуникация, които не са обсъдени в тях.

13.2. Всеки спор, несъгласие или иск, произтичащ от или свързан с настоящите Условия, се разрешава чрез преговори. Ако не успеят, спорът между страните се разглежда от компетентния съд по седалището на Продавача.

13.3. Ако по някаква причина едно или повече от условията на тези Условия се окажат незаконни, невалидни или неприложими, това няма да засегне всички други условия на Условията. В такъв случай всички други условия на Правилата ще се тълкуват без оглед на незаконното, невалидно или неприложимо условие.

13.4. Където следва от контекста, мъжкият род включва женския (и обратното), единственото включва множественото число, а множественото число включва единственото.